CCMA Homepage      Juridisch      Privacy Verklaring

Privacy verklaring

Aansprakelijkheid 
Vanzelfsprekend besteden wij grote zorg aan de opmaak en ook de inhoud van onze website. Desalniettemin kan het voorkomen dat u onjuistheden op de website aantreft. De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. De CCMA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de hier getoonde informatie. 

Daar waar gebruik gemaakt wordt van aan deze site gekoppelde internetsites van derden, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze sites. 

CCMA Beroepsvereniging

Gevestigd aan Dorpsstraat 250 2391 CK Hazerswoude-Dorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://ccma.nl
Dorpsstraat 250
2391 CK Hazerswoude-Dorp
0172 263 010

Persoonsgegevens die wij verwerken.

CCMA Beroepsvereniging verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

CCMA Beroepsvereniging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- CCMA Beroepsvereniging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,   zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

CCMA Beroepsvereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CCMA Beroepsvereniging) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

CCMA Beroepsvereniging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
NAW gegevens                                     > tot 2 jaar na uitschrijving/opzegging lidmaatschap                         
E-mailadres                                         > tot 2 jaar na uitschrijving/opzegging lidmaatschap                         
Bankrekening/betaalgegevens               > 7 jaar in verband met de belastingwet

Delen van persoonsgegevens met derden.

CCMA Beroepsvereniging verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CCMA Beroepsvereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

CCMA Beroepsvereniging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CCMA Beroepsvereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@ccma.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

CCMA Beroepsvereniging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

CCMA Beroepsvereniging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@ccma.nu

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.Copyright 
Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Dichterbij succes in klantcontact kom je niet.

© 2021 - COPYRIGHT CCMA • PRIVACY VERKLARING